Privacy policy

Het aangaan van om het even welke relatie met EPLAN, zij het van contractuele, pre-contractuele of van consultatieve aard, en in om het even welke hoedanigheid, heeft uw akkoord tot gevolg met de verwerking van uw Gegevens, onder de voorwaarden vastgelegd in het beding "Registreren en verwerking van de gegevens" van de Algemene Voorwaarden van EPLAN; voor zover nodig worden de voornaamste bepalingen van dit beding hierna herhaald.

EPLAN Software & Services B.V, met maatschappelijke zetel gevestigd te Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Nederland, hierna EPLAN, verwerkt uw Gegevens, in hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, met het oog op volgende doeleinden: het beheer van contractuele relaties, de preventie van misbruiken en fraude, de opmaak van statistieken en testen, de commerciŽle prospectie en direct marketing inzake EPLAN -, software producten of inzake andere producten die door EPLAN of door de vennootschappen behorend tot de Groep waarvan zij deel uitmaakt, worden gepromoot. Uw Gegevens kunnen worden verzameld bij u of bij gemachtigde derden, via om het even welke registratiemethode, manueel of geautomatiseerd, geschreven, telefonisch, televisueel, cybernautisch, elektronisch of beroep doend op enige andere technologie. In geval de vereiste gegevens niet aan EPLAN worden meegedeeld kan dit, naargelang het geval, de onmogelijkheid voor EPLAN of haar weigering van het aangaan van een commerciŽle relatie, het verderzetten van dergelijke relatie of het uitvoeren van een handeling waarom u verzocht met zich meebrengen.

EPLAN deelt de Gegevens niet mee aan derden behoudens in de volgende gevallen: 1į de Gegevens worden, naargelang het geval, op uw verzoek, ingevolge uw opdracht of door middel van uw voorafgaandelijk akkoord, doorgegeven aan de door u aangewezen ontvangers, 2į uw Gegevens worden meegedeeld aan gemachtigde derden met het oog op de naleving van een wettelijke of reglementaire verplichting of omwille van een wettig belang; 3į de ontvangers zijn interveniŽnten handelend voor rekening van EPLAN in de hoedanigheid van aangestelde, lasthebber, agent, onderaannemer, dienstverlener of enige andere hoedanigheid; 4į de ontvangers zijn vennootschappen, verenigingen, of andere organisaties behorende tot de Groep waarvan EPLAN deel uit maakt. Mits het nemen van de gepaste waarborgen kan EPLAN uw Gegevens buiten de Europese Unie doorgeven, in landen die al dan niet een adequaat beschermingsniveau bieden. U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw Gegevens in de mate dat de verwerking gebeurt voor direct marketingdoeleinden; met het oog hierop wordt u bij deze gevraagd of u gebruik wenst te maken van uw recht op verzet en in het bevestigende geval, dit te melden aan uw kantoor. U heeft het recht tot toegang tot de uw betreffende Gegevens en tot verbetering ervan indien nodig. Voor bijkomende inlichtingen, gelieve contact op te nemen met sales@eplan.nl.

Friedhelm Loh Group